קדושת

דיני קדושת בית הכנסת – חלק ג'

דיני קדושת בית הכנסת

ט נוהגים בהם כבוד, לכבדן ולרבצן, (פירוש כבול, ניקוי הבית. ריבוין, זריקת המים על פני הקרקע). ונוהגין להדליק בהם נרות לכבדן:

י אפילו לאחר שחרבו, עדיין הן בקדושתן. וכשם שנוהגים בהם כבוד ביישובן, כך נוהגים בחורבנם, חוץ מכבוד ורבוץ. ואם עלו בהם עשבים, תולשים אותם ומניחים אותם במקומן, משום עגמת נפש, כדי שיראו העם, ותעיר רוחם וישתדלו לבנותם:

יא אם בשעת בניין בית הכנסת התנו עליו להשתמש בו, מותר להשתמש בו בחורבנו, אבל ביישובו לא מהני תנאי. ואפילו בחורבנו, לתשמיש מגונה, כגון זריעה וחשבונות של רבים לא מהני תנאה, במה דברים אמורים בבתי כנסיות שבחוצה לארץ, אבל בבתי כנסיות שבארץ ישראל, לא מהני שום תנאי:

י יש ליזהר מלהשתמש בעליה שעל גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי, כגון לשכב שם. ושאר תשמישים, יש להסתפק אם מותר להשתמש שם. הגה: וכל זה דוקא בבית הכנסת קבוע שנבנה מתחילה לכך, אבל בית שיחלו לאחר שנבנה לבית הכנסת, מותר לשכב עליו(פסקי מהר״י וויל סי' נ״ב):

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »