קדושת

דיני קדושת בית הכנסת – חלק ב'

דיני קדושת בית הכנסת

ג אין ישנים בבית הכנסת אפילו שנת עראי, אבל בבית המדרש מותר:

ד לצורך בית הכנסת מותר לאכול ולישון בתוכו, ומטעם זה ישנים בליל יום הכפורים בבית הכנסת, ואפילו לצורך מצוה אחרת, כגון כשנקבצים לעבר השנה בבית הכנסת, מותר לאכול שם:

ה היו לבית הכנסת שני פתחים, לא יכנס בפתח זה לעשותו דרך לצאת בפתח השני לקצר דרכו, ואם היה הדרך עובר קודם שנבנה בית הכנסת, מותר. וכן אם לא נכנס בו תחילה כדי לקצר דרכו, מותר לעשותו דרך. וכשנכנס בו להתפלל, מותר למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר:

ו מותר להכנס לבית הכנסת במקלו, ובתרמילו, ובאפונדתו, (פי' מיני כיסים, תרגום ובילקוט, ובתרמיליה). ויש אוסרים להכנס בו בסכין ארוך, או בראש מגולה:

ז יבול לרוק בו, ובלבד שישפשפנו ברגליו, או שיהיה שם גמי, שאם ירוק לתוכו,לא יהא נראה:

ח טיט שעל רגליו, ראוי לקנחו קודם שיכנס להתפלל. וראוי שלא יהא עליו, ולא על בגדיו, שום לכלוך:

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »