קדושת

דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'

דיני קדושת בית הכנסת

א בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגין בהם קלות ראש, כגון: שחוק והיתול, ושיחה בטילה. ואין אוכלים ושותים בהם. ולא מתקשטין בהם. ולא מטיילין בהם. ולא נכנסים בהם, בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. ותלמידי חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק.

(ויש אומרים דבבית המדרש אפילו שלא מדוחק שרי)  ואין מחשבים בהם חשבונות, אלא אם כן הם של מצוה, כגון קופה של צדקה, ופדיון שבוים. ואין מספידים בהם, אלא אם כן יהיה ההספד לאחד מגדולי העיר, שכל בני העיר מתקבצים ובאים להספידו. ואם צריך להכנס בהם לצרכו, כגון לקרוא לאדם, יכנס ויקרא מעט, או יאמר דבר שמועה, ואחר כך יקראנו, כדי שלא יהא נראה כאילו נכנס לצרכו. ואם אינו יודע לא לקרות ולא לשנות, יאמר לאחד מהתינוקות קרא לי פסוק שאתה קורא בו, או ישהה מעט, ואחר כך יצא, שהישיבה בהם מצוה שנאמר: ״אשרי יושבי ביתך״. (שיעור הישיבה כלי הלוך ב' פתחים, לדעת הי״מ בסי' צ' סוף סעיף כ'):

ב ויש אומרים שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות, רצונו לומר של רבים דומיא דבית הכנסת. אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצרכו, אין לו קדושה כל כך:

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »