התורה נמשלה לציפור

הרב מאיר דוד שמואלי – התורה נמשלה לציפור

למה התורה נמשלה לציפור ?

בקונטרס ״כך דרכה של תורה״ (עמוד ז׳ והלאה) כתב, בחז״ל מצינו על הפסוק בפ' ואתחנן (פ״ד פסוק ט׳), ״רק השמר לך ושמר נפשך מאוד פן תשכח את הדברים״ ובו׳, איתא בספרי, משל למלך בשר ודם שצד ציפור ומסרה לעבדו, ואמר לו, השמר בציפור זו לבני, שאם אתה מאבדה אל יהי בעיניך כאילו ציפור באיסר איבדת, אלא כאלו איבדת את נפשך, שנאמר ״כי לא דבר ריק הוא מכם, ״כי הוא חייכם״, דבר שאתם אומרים ריק הוא, הוא חייכם. ואף בגמרא (מנחות דף צ״ט, ע״ב), מובא משל זה.

וביאר בזה הגר״י סרנא זצ״ל, מדוע המשיל המדרש את דברי תורה דווקא לציפור, וביאר על פי דברי הגמרא בברכות (דף ה' ע״ב, אין עוף אלא תורה, שנאמר: ״התעיף עינך בו ואיננו״, (משלי כ״ג, ה'), ומפרש רש"י: ״אם תכפל וסגרת עיניך בתורה, היא משתכחת ממך״

על כן לא דימה לנו המדרש את התורה לאיזה חפץ דומם, אשר גם אם ירפה השומר מעט את שמירתו ואחיזתו בחפץ, לא במהרה יאבד ממנו, ואף אם יאבד הרי שבנקל ניתן למוצאו, אלא דימה לנו המדרש את התורה לציפור, שאף בהיסח הדעת מועט מן השמירה, כבר פרחה לה הציפור, ואם ירצה ללוכדה הרי מוטל עליו כל המאמץ כבתחילה, כך גם דברי התורה אין להרפות מהם ולו לרגע קט, שהרי כבר לימדונו חז״ל, כי ״קלים לאבדם ככלי זכוכית״, בחוסר שימת לב מועטת, עלולים הדברים להשתכח.

וכן פירש הגאון ר' זלמן מוילנה זצוק״ל [אחיו של הגר״ח מוואלז'ין]את דברי הגמרא בפסחים (דף ע״ב, ע״א), דלאחר שלמד ר' יצחק בר יוסף דבר הלכה מר' אבהו, איתא, ״תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה״, ואף בגמרא במגילה (דף ז', ע״ב) , נשנה נוסח זה, רמזה לנו הגמרא אומר רבי זלמן, אין די בכך שחזרת על לימודך פעמים רבות, ולאחר מכן להניחו במקום נידח שאינו בהישג יד, לא כך היא דרך התורה, אלא צריך הלומד לחזור על לימודו כל שעה, כדבר הנמצא בכיסו, שעליו הובא במסכת בב״מ (דף כ״א ע״ב), בסוגיה ״דיאוש שלא מדעת״, ״אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה״, כך ממש צריך להיות המצב של דברי התורה שרכשת, עליך למשמש בהם בכל שעה.

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »