מדוע אין אדם חוזר על לימודו

הרב מאיר דוד שמואלי – מדוע אין אדם חוזר על לימודו

מדוע אין אדם חוזר על לימודו

הסיבות שאין האדם חוזר

אחד מהסיבות שאדם לא חוזר, זה מחמת שחושב שאם יחזור לא יספיק אלא מעט וכיצד ידע את התורה? אולם כתב על זה בספר הדרן עלך, שעל זה נאמר: ״ונהפוך הוא״, שאם אדם לא חוזר לא ישאר בידו כלום [ובאמת הוא לא ידע את התורה], אבל אם אדם חוזר ישאר לו מה שלמד ועם הזמן ירכוש הרבה תורה, וקובץ על יד ירבה, וכן כתב הגר״א, ור״ח מוולאז'ין.

עושר בתורה

ועל פי זה פירש לי ת״ח אחד, שאפשר לומר מה שכתוב (משלי ב״ג ד׳), ״אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, התעיף עיניך בו ואיננו, כי עשה יעשה לו כנפים, כנשר יעוף השמים״. שמה שאמר ״אל תיגע להעשיר״, פירושו, שאדם רוצה להעשיר הרבה בתורה, ומחמת כן כשגומר מסכת, רץ מיד למסכת אחרת מבלי לחזור על מה שלמד לפני זה, זו אינה הדרך, ועל זה אמר לו שלמה המלך עליו השלום ״אל תיגע להעשיר״ דהיינו לרוץ ממס' למס' מבלי לחזור, ״מבינתך חדל״, דהיינו מאותם מחשבות שאומרות לך אם נחזור כמה נספיק.

ממחשבות כאלו חדל, שכך לא גודלים בתורה, אלא הדרך היא להתקדם עם סדר חזרה, ואז באמת תהיה עשיר בתורה, שאם לא כן, אז עשה יעשה לו כנפים, כנשר יעוף בשמים, ולבסוף כלום לא ישאר בידך. ולאחר מיכן מצאתי שכעין זה פירש רש״י ז״ל שם.

שמחה אמיתית

ואם יאמר אדם איזה שמחה תהיה לי מהחזרה? אדרבה כשתהיה התורה שגורה בפיו ירגיש שמחה גדולה מעצם ידיעתו. (ויש שאינו חזור מחמת שאינו יודע את ערך החזרה, ויש שאינו חוזר מחמת שהוא עצלן, ויש שאינו חוזר מחמת שחושב שאם יראוהו חוזר הרבה יחשבוהו לגס השכל, ולכל אחד מסיבות אלו ישנם פירכות חזקות, והמשכיל יכול להבין איך לייעל את עצמו, ולנצל את כוחותיו, ולענות בעצמו תשובות לשאלות אלו).

וכתב בספר הדרן עלך, שאל יאמר האדם יגיע זמן בעתיד שאני ישנה את דרכי וישקיע הרבה בחזרה, שעל זה אמרו ״ואם לא עכשיו אימתי״, שאם עכשיו קשה לו בודאי כשיעבור עוד זמן יהיה לו עוד יותר קשה, חוץ מזה שכמה שאדם צעיר זוכר יותר, [ושמעתי על זה בדרך הלצה, שפעם דרש חכם לתלמידים עד גיל עשרים מה שאדם לומד וחוזר הוא יזכור. ושאלו אותו התלמידים מה המקור למימרא זו? והשיב להם את מימרא זו למדתי אחרי גיל עשרים]. וכתב הרה״ג רבי צבי פסח פראנק זצוק״ל, שזה דרכו של היצר שאומר עכשיו אל תחזור, בעתיד תתחיל בחזרות.

חוץ מזה שאם אדם לא חוזר חסר לו בהבנה וכמו שכתב הקהילות יעקב שחזרה ד' פעמים זה רק כדי שיבין. דהיינו, שגם אם בלימודו פעם אחד הוא זוכר את הכל מילה במילה בעל פה, אפילו הכי צריך לחזור הרבה, משום שכל חזרה היא תוספת בהבנה.

למגוון שיחות נוספות כנסו לדף הבית שלנו ישיבת חזון מרדכי או לערוץ שלנו ערוץ רשמי ניתן להאזין לנו גם בקו המידע 0747964728

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »