החזרה

מעלת החזרה

איתא במסכת ברכות (דף ל״ח:), שרבי חייא בר אבא כל תלתין יומין מהדר תלמודיה קמיה דר' יוחנן רביה. ועיי״ש בתוס'. 
וכן איתא במס' פסחים (דף ס״ח:), שרב ששת כל תלתין יומין מהדד ליה תלמודיה, ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר, חדאי נפשאי חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי. 
וכן איתא במס' תענית (דף חי.), שריש לקיש הוה מסדר מתני' ארבעין זמנין ועייל קמיה דר' יוחנן. רב אדא בר אהבה מסדר מתני' עשרין וארבע זימנין ועייל קמיה דרבא. 
וכן מצינו במס' ברכות (דף כ״ח.), שרבי זירא מרוב שמחתו ממימרא ששמע חזר עליה ארבעים פעם. 
וכן מצינו במס' פסחים (דף ע״ב.), שרב יצחק בר יוסף חזר על ממימרא ארבעים פעם. וכן מצינו במס' כתובות (דף כ״ב. ועיין שם בדף ני), ששמואל חזר ארבעים פעם על ממימרא ששמע. 
וכן מצינו במס' מגילה (דף זי:) שאמימר חזר על מימרא ארבעים פעם, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה. 

קושיית הגר"א

ושאל הגר״א למה נאמר כמאן דמנח בכיסיה? ותירץ לפי הגמ' במס' ב״ק (דף קי״ח ע״ב שאדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה. ולכן אמרו כמאן דמנח בכיסיה, ללמדנו שגם אחרי שחזר ארבעים פעם עדיין אין לימודו כשמור בקופסא! [דהיינו שאינו חוזר עליו], אלא כבכיס דהיינו שחוזר ובודק אם עדיין ברור לו לימדו, ואינו מפסיק כלל עם החזרה, אלא חוזר וחוזר וחוזר בלי סוף.

דברי המהרי"ל

וכתב המהר״ל בפרקי אבות, ובדור הזה אין אחד מאיתנו מבקש לקיים תלמודו, על ידי זה שיהיה חוזר על תלמודו, והוא מה שנקרא "כי דבר ה' בזה" ע״כ. והמשך הפסוק ידוע, ודבריו מחייבים הרבה. וכתב בשו״ת תשובות והנהגות בשם החפץ חיים, שאם לא חזר על תלמודו ד' פעמים לא יצא י"ח מצות תלמוד תורה, ע״כ. ומה ההבדל בין מימרא זו של החפץ חיים, למשנה ברורה שמקיימים, אם שם פוסקים כמוהו למה פה לא נפסוק כמוהו. ולפי דברי החפץ חיים האלו אדם שיבוא לעוה״ב ולא חזר לפחות ארבע פעמים יאמרו לו שלא למד תורה מחייו, ומה יוכל לענות.
דברי פאת השולחן
והפאת השולחן כתב על הגר״א, שהיה חוזר על תלמודו כל חודש, והיה אומר הגר״א שכל החיים צריך לחזור, והגאון רבי זלמן היה חוזר על תלמודו מאות פעמים. והמהרש״ם חזר בחנותו ארבע מאות פעם על ד' חלקי השו״ע. הן אמת שאיננו הגר״א, ור' זלמן והמהרש״ם, כדי שנחזור מאות פעמים, אבל הדבר פשוט שבמשך כמה שנים אפשר לחזור על נושא מסוים כמה עשרות פעמים, וכבר נאמר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי. 

אוי לנו מיום הדין

ועל זה יכול להתבע כל אחד ואחד למה לא עשית חזרות לפי הכוח שלך, ואם היית חוזר יותר היית מתעלה ומתקדש יותר, וזה היה משפיע על ביתך ומשפחתך וסביבתך, כמו כן היית זוכר הרבה יותר טוב, ועל ידי זה היה מתקדש שמו יתברך, כמו כן על ידי החזרות היית נהפך לגדול בתורה וכמה השפעה וזיכוי הרבים היה נעשה על ידך? ואם כן לפני שישאלו אותנו נתחיל לחזור, כדי שבמקום הנ״ל יגיד לנו בורא עולם יישר כח, ישראל אשר בך אתפאר. ולעולם לא מאוחר, וכל עוד שהנר דולק אפשר לתקן.

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »