סיפורים

סיפורים על חזרת הלימוד

סיפורים על חזרת הלימוד מתוך ספרו של ראש הישיבה שליט"א "סוד ההצלחה"

סיפר לי אחד מהאברכים החשובים שלמד עמי, שבצעירותו בלומדו בישיבה, אחד מהבחורים היה קשה הבנה ותפיסה בצורה נדירה, ובשביל להבין ולזכור דברים פשוטים ביותר, היה צריך לחזור עליהם פעמים מרובות וכך חוזר חלילה, הדבר היה מעורר רחמים לראות אדם שמתאמץ ולא מצליח, אולם על אף רמתו הנמוכה היו משאירים אותו בישיבה מאחר שהיה מתמיד ולומד ואין הדבר תלוי בו. לאחר כמה זמן פגש האברך הנ״ל את אחד החברים שלמדו אתו בישיבה, ואמ״ל, אותו בחור שהיה קשה הבנה, היום הוא נהיה לאחד מהגדולים בהבנה ובזיכרון בצורה נדירה, וזאת מאחר שעמל וחזר הרבה הרבה על לימודו, ריחם עליו הקב״ה, ובאחד מהבקרים שקם גילה שאת כל מה שהוא למד וחזר ניתן לו במתנה, והוא יודע אותם. ומכאן נלמד כמה גדולים החזרה והעמל, שהם הסיבות העיקריות להצלחה בתורה.

עוד סיפר לי אחד מהאברכים החשובים שבכולל, שסיפר לו אחיו, שלישיבתם באו שני בחורים להבחן כדי להתקבל לישיבה, ונבחנו בע״פ קרוב למאתיים דף גמ' רש״י ותוס' כארבע מסכתות, הבוחן היה ת״ח גדול ששולט בהרבה נושאים, והוא התפעל מעוצם ידיעתם עד כדי כך שלא יכל להירדם במשך כל הלילה, ולמחרת בא ומסר על זה שיעור בישיבה איך בחור יכול לנצל את עצמו ולדעת בצורה מיוחדת כארבע מסכתות בעל פה. ומעשה זה מחייב כל אחד ואחד לראות להיכן יכול היה לה,יע על ידי עמל וחזרה.

עוד סיפר לי אחד מהאברכים שבכולל, שבאו לביתו שני בחורים מישיבה אחת שבירושלים, אחד משיעור א' ואחד משיעור ב', ובחנם על מס' בבא קמא, פתח במקום מסויים ושאלם מה כתוב פה בעוד כעשר דפים, והם ידעו, ואח״כ שאלם מה כתוב במקום זה עשר דפים לפני זה, וכך חזר ושאל בעוד מקומות, והם ידעו. התברר לו שהם יודעים את המס' בעל פה עד כדי כך שהם יודעים מה כתוב בכל שורה ושורה, מרוב התפעלותו שאלם איך הגעתם לידיעה ובקיאות כזו מופלאה? השיבו לו, שהם חוזרים בלי מספד, וזה מקנה להם ידיעה ,דולה ובקיאות עצומה, אחר כך אמר לי אותו אברך שהוא מרגיש בושה גדולה ועצומה בלבו, שהרי הוא לא יודע רבע ממה שהם יודעים, והוא גדול מהם בכעשרים שנה. ודבר זה מחייב כל אחד ואחד שיעשה חשבון נפש, ויראה כמה שנים הוא לומד, והאם הוא ידע מס' אחת בעל פה, או נושא מסויים של הלכות, ואם לאו יתפוס את עצמו בידים ויתחיל ללמוד טוב ולחזור פעמים רבות, ואף הוא ידע, וקנאת סופרים תרבה חכמה.

שתף פוסט זה עם חברים

נושאים קשורים.

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,

קרא עוד »
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות

קרא עוד »
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד

קרא עוד »