לוגו

קונטרס המחשבה

כאן תוכלו למצוא את מאמריו של ראש ישיבת חזון מרדכי הרצליה בנושא: קונטרס המחשבה, הצלחה ברוחניות תלויה במחשבת האדם, היכן שאדם חושב שם הוא נמצא .

אל תפנו

אל תפנו אל האלילים

אמרו חכמינו במס' שבת (דף קמ״ט ע״א), על הפסוק (ויקרא י״ט ד׳): ״אל תפנו אל האלילים״, כלומר, אל תפנו אל מדעתכם. כתב הרמב״ן (באגרת הקודש),…
ונשמרת

ונשמרת מכל דבר רע

נאמר בתורה (דברים כ״ג פסוק י'): ״ונשמרת מכל דבר רע״, והובא על כך במסכת עבודה זרה (דף בי עמוד ב'), שלא יהרהר אדם ביום, ויבוא…

הלב והעיניים

הובא בירושלמי ברכות (פ״א הלכה ה׳), ליבא ועינא תרי סרסורי עבירה. ולכן אמר הבורא יתברך (משלי ב״ג): "תנה בני לבך לי, ועיניך דרכי תצורנה״. אי…
המחשבה

קדושת המחשבה

הובא בתורה בספר בראשית (פרשת מקץ, פרק מ״א: ״וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו ״אברך״, ונתון אותו על כל ארץ מצרים״. ואמרו על…
כל המאמרים נטענו
אין עוד להצגה

נושאים קשורים

האמוראים חזרו

האמוראים חזרו על לימודם!!

האמוראים חזרו מה נענה אנו אחריהם !! בקונטרס הנפלא (שינון התורה עמוד 18 והלאה), כתב, ועתה נתבונן בדבר, איך שהאמוראים ראו לעצמם הכרח בריבוי החזרה,…
מאמרי

מאמרי חז"ל על חזרת הלימוד

מאמרי חז"ל מהש״ס על ערך וגדלות החזרה. איתא במס' מגילה (דף ו:), לאוקמיה גירסא סייעתא דשמיא, פרש״י לאוקמיה גירסא שלא תשתכח ממנו ע״כ. ובכדי לזכות…
למה צריך להרבות בחזרה

למה צריך להרבות בחזרה?

למה צריך להרבות בחזרה? אך באמת שברמב״ן מבואר שלא כך הוא המהלך, דהנה במסכת בבא מציעא (דף כ״ט, ע״ב) בסוגיה דמוצא ספרים מבואר, שלא ילמד…

שתפו חברים